Güvenlik Sınıfları

Güvenlik Sınıfları

Level ω (Ziyaretçi)

Herhangi bir tesise ziyaret amacı ile gelen kişilere verilen seviye kartıdır. Herhangi bir kişinin bu karta sahip olması için DRC personeli veya bir ülkenin sorumlularından bir tanesi olması gerekmektedir.

Level 0 (Denek)

Level 0, deneklere verilen seviye kartıdır. Herhangi bir kişinin bu karta sahip olması için DRC'ye denek olarak gelmiş olması veya bir durum yüzünden DRC personelinden denek seviyesine düşürülmüş olması gerekmektedir.

Level 1 (Personel)

Level 1, tesis içerisinde bulunan temizlikçi gibi kişilere verilen karttır. Herhangi bir kişinin bu karta sahip olması için herhangi bir tesiste temizlikçi veya yemekhane çalışanı olması gerekmektedir.

Level 2 (Araştırmacı)

Level 2, tesis içerisinde görev yapan kişilere verilmektedir. Herhangi bir kişinin bu karta sahip olması için herhangi bir tesiste yeni işe başlamış olması gerekmektedir.

Level 3 (Uzman Araştırmacı)

Level 3, tesis içerisinde bulunan deneyimli kişilere verilmektedir. Herhangi bir kişinin bu karta sahip olması için herhangi bir tesiste uzun süreli bir şekilde çalışıyor olması gerekmektedir, eğer yeterince çalışmışsınız ise Level 3'e terfi alacaksınızdır.

Level 4 (Üst Düzey Araştırmacı)

Level 4, tesis içerisinde işinde uzman olan kişilere verilmektedir. Herhangi bir kişinin bu karta sahip olması için herhangi bir tesiste uzun süreli bir şekilde çalışması ve araştırmalar yapmış olması gerekmektedir. Eğer tesis içerisinde yeterince çalışmışsınız ise Level 4'e terfi alacaksınızdır.

Level 5 (Silahlı Personel)

Level 5, tesis içerisinde sadece silahlı personellere verilen seviyedir. Herhangi bir kişinin bu karta sahip olması için güvenlik, görev gücü, veya silah iznine sahip olan bir personel olması gerekmektedir. Level 5 seviye kartına sahip olan kişiler her sene Seviye 5 sınavına sokulmaktadır. Bu durumun amacı olası ihanet durumlarını engellemektir.

Level 6 (Konsey)

[Veri Gizlendi]

Çalışan Türleri

DRC Personeli

DRC Personelleri çoğunlukla temizlikçi ve yemekhane çalışanlarından oluşmaktadır. Temizlikçilerin amaçları tesisleri temiz ve düzenli tutmaktır. Sonuçta pis bir yerde kim çalışmak ister? Yemekhane Çalışanları ise çoğunlukla tesisteki öbür çalışanların karınlarını doyurmaya yaramaktadır. Aç olan bir personel sonuçta ne işe yarar?

Teknik İşler

Teknik işler, herhangi bir tesis içerisindeki tüm elektrikli aletlerin denetimini yapan departmana denmektedir. Elektrikler mi gitti? Onlar devreye girer. Kahve makinesi mi bozuldu? Onlar devreye girer. O yüzden tesis içerisinde önemli bir rolleri vardır.

Araştırmacı

Araştırmacılar DRC adına anomalileri inceleyerek belgelemektedirler. Bu durum DRC için çok önemlidir. Araştırmacılar özetle 3 seviyeden oluşmaktadır. Araştırmacı: Level 2 düzeyine kadarki DRCleri incelemektedir. Uzman araştırmacı: Level 3 düzeyine kadarki DRCleri incelemektedir. Üst Düzey Araştırmacı: Level 4 düzeyine kadarki DRCleri incelemektedir.

Güvenlik

Güvenlikler DRC tesislerinin güvenliğini sağlamaktan görevlidir. Eğer bir denek kaçar ise ilk önce onlar devreye girecektir. Güvenliklerin görevi çok önemlidir, anomalilerin ve denek alanının güvenliğini sağlarlar, dışarıdan izinsiz girişleri önlerler. Sonuçta güvenliği olmayan bir tesiste isteyen istediğini yapardı değil mi?

Görev Güçleri

Görev güçleri bir tesisteki DRClerin ihlali durumunda tesise ilk girecek birliklerdendir. Görev güçleri tesisin güvenliğini sağlamaktadır ve ihlal sırasında hayatta kalanları kurtarıp, denekleri imha edip, DRCleri yeniden yakalama görevlerini sağlamaktadırlar. Görev güçleri bunların dışında yakalanmamış olan anomalileri yakalamakla görevlidir. Bir anomali tespit edilir ise ilk önce onlar orada olacaktır.

Yüksek Komite

DRC'nin tüm tesislerinin başından tesis yöneticilerinden sonra asıl sorumlu olan komitedir. Amaçları DRC içerisindeki düzeni sağlamaktadır. Konsey'in yardıma ihtiyacı olduğunda yüksek komite devreye girmektedir. DRC'deki tüm belgeleri inceleyip hepsini düzenlemektedirler. Bu açıdan DRC'nin en önemli komitelerinden biridir.

Konsey

Konsey 9 kişiden oluşmaktadır. Konsey üyeleri DRC'nin kurucularıdır. Hiç kimse DRC içerisinde konsey üyelerine emir verme iznine sahip değildir. Konsey onlara emir vermektedir. [Geri Kalan Veri Gizlenmiştir]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License